ศูนย์สอบ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวสเทิร์นออนไลน์  วิทยาเขตบุรีรัมย์
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดร้อยเอ็ด
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดขอนแก่น
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดอุดรธานี
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดอุบลราชธานี
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดสกลนคร
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาคเหนือ

เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดเชียงใหม่
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดเชียงราย
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดลำปาง
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดพิษณุโลก
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดตาก(แม่สอด)

ต่างประเทศ

เวสเทิร์นออนไลน์  ญี่ปุ่น

ภาคกลาง

เวสเทิร์นออนไลน์  วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวสเทิร์นออนไลน์  วิทยาเขตวัชรพล(จังหวัดกรุงเทพฯ)
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดลพบุรี

ภาคใต้

เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดภูเก็ต
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดตรัง
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดสงขลา


ภาคตะวันออก

เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดระยอง
เวสเทิร์นออนไลน์  จังหวัดชลบุรี