การรับรองหลักสูตรโดย สกอ. และ ก.พ.

    ระดับปริญญาตรี
      การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์และแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
      การรับรองปริญญา ก.พ.
      การรับรองคุณวุฒิการศึกษา ก.พ.
      การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยสภาวิชาชีพบัญชี 2561
      การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารการศึกษา สกอ. 2560
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ก.พ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สกอ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยสภาวิศวกรรม
การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

   ระดับปริญญาโท
      การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ก.ค.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต