ระบบการศึกษาและการลงทะเบียน

ระบบการศึกษา


เรียนสาธารณสุข  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาคฤดูร้อน และจัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูล (Module)

เรียนสาธารณสุข  ในภาคการศึกษาปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วงและภาคฤดูร้อน 1 ช่วง (รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา) ซึ่งแต่ละช่วง (Session) นิสิตใช้เวลาเรียน 2 เดือนและมีกำหนดการเปิดภาคเรียน กำหนดการปิดภาคเรียน กำหนดการสอบ ประกาศแจ้งก่อนกำหนดวันลงทะเบียนโดย

เรียนสาธารณสุข  นิสิตจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่มีตารางสอบปลายภาคไม่ทับซ้อนเวลากัน

เรียนสาธารณสุข  นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต/ภาคการศึกษาปกติ, ไม่เกิน 9 หน่วยกิต/ภาคฤดูร้อนสำหรับระดับปริญญาตรีและเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษาปกติ, 6 หน่วยกิต/ภาคฤดูร้อนสำหรับปริญญาโท

เรียนสาธารณสุข  นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาก่อนและหลังและเลือกลงทะเบียนด้วยความรอบคอบ

เรียนสาธารณสุข  นิสิตต้องลงทะเบียนและต้องชำระค่าลงทะเบียนในกำหนดระยะเวลาเพื่อป้องกันการไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค (Final Examination)