วิธีการวัดผลการศึกษา

สัดส่วนของการให้คะแนน

การพิจารณาผลคะแนนเพื่อการตัดเกรดในแต่ละวิชาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนจะประกอบด้วยการกำหนดสัดส่วนของการคะแนน 4 ส่วนดังต่อไปนี้

1. การเข้าเรียน

นิสิตจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 80% ในทุกๆหน่วยการเรียน เพื่อจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าทำการสอบปลายภาค (Final Examination)

2. การส่งรายงาน

นิสิตจะต้องส่งรายงาน / ผลงาน / เข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน

3. การสอบ (เก็บคะแนน)

นิสิตต้องทำการทดสอบ (Test) ในทุกๆหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาในทุกๆหน่วยการเรียนที่นิสิตลงทะเบียน โดยเป็นการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (นิสิตสามารถทำสอบได้ในเวลาและสถานที่ที่สะดวกผ่านอินเตอร์เน็ต)

4. การสอบปลายภาค

จะต้องทำการสอบที่มหาวิทยาลัย / วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย / ศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย / สถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนด โดยแสดงหลักฐานส่วนบุคคล, หลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนวันสอบ (นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศที่ไม่มีศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องกำหนดจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยจะประสานงานจัดหาสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบซึ่งมาตรฐานการสอบจะเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยการจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ปี 2551 สำหรับกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทราบก่อนกำหนดการสอบ)

การวัดผลการศึกษา


1 การวัดผลการศึกษา

นิสิตจะมีสิทธิได้รับการวัดผลการศึกษารายวิชาได้ จะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ำกว่านี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดประเมินผลการศึกษา โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นประกอบการพิจารณา

2 ระบบการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบระดับขั้นซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังนี้

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบระดับขั้น 8 ระดับ กำหนดเป็นอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังนี้คือ
สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
ค่าระดับ
A
ดีเยี่ยม
(Excellence)
4.0
B+
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
ดีพอใช้
(Fairly Good)
2.5
C
พอใช้
(Fair)
2.0
D+
อ่อน
(Poor)
1.5
D
อ่อนมาก
(Very Poor)
1.0
F
ตก
(Fail)
0


สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
RF
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ F
RD
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D
RD+
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+
RC
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C
RC+
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+