ใบคำร้องขอเทียบโอน / แบบคำร้องทั่วไป

ในกรณีนักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยตรงกรุณาสอบถาม ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร เพื่อความสะดวกในการติดต่อของนักศึกษาเอง

        คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นหรือมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

        รายวิชาเทียบโอน

        แบบคำร้องทั่วไป

สำนักประสานงานการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท (เรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
E-mail : wtujiraporn@gmail.com ID : wtuonline