วิธีการเรียน-การสอบ

วิธีการเรียน (ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)


1.การเข้าเรียน


นิสิตต้องเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จากบทเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%

2.การส่งรายงาน


นิสิตจะต้องส่งรายงาน / ผลงาน ผ่านอินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดใว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน

3.การสอบ (เก็บคะแนน)


นิสิตต้องทำการทดสอบ(Test) ในทุก ๆ หน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเป็นการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (นิสิตสามารถทำการสอบโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่)

4.การสอบปลายภาค


นิสิตต้องเข้าทำการสอบปลายภาค(Final) ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น / วิทยาเขต / ศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยฯในส่วนภูมิภาค