ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาโท


กรอกสมัครเรียนขึ้นทะเบียนออนไลน์เบื้องต้น เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยรับทราบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยตรงหลังจากกรอกสมัครเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียนจากระบบออนไลน์แล้วนำไปชำระที่ธนาคารที่ระบุในใบขึ้นทะเบียนได้เลย​ หรือสามารถชำระ​ตาม QR Code ที่อยู่ในใบสมัคร ได้ทันที
- ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาโท 4,000 บาทสแกนใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งทาง E-Mail wtujiraporn@gmail.com หรือ ส่งเอกสารในเว็บไชต์ เพื่อให้เจ้าหน้าทำการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เอกสารที่ต้องส่งดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ 1 ใบ
2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียน (ป.โท 4,000)
3. แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน (บว.01)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
5. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
7. สำเนาใบรับรองจบ 3 ใบ
8. หลักฐานอื่นเปลี่ยนชือ-นามสกุล ถ้ามี 3 ใบ
9. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4​ ใบ ​
10.ใบรับรองการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้ที่ทำงานใน อปท.)
11.แบบฟอร์มยืนยันการเป็นนิสิต (สำหรับผู้ที่ทำงานใน อปท.)
12.หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้บริหาร หรือหนังสือรับรองตําแหน่งครูผู้ช่วยไมน้อยกว่า 5 ปี (กรณีหลักสูตรบริหารการศึกษาประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ))

หลังจากปฏิบัติตาม (ขั้นตอน 1-3 แล้ว) ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดโดยเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกแผ่นดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ 1 ใบ
2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียน (ป.โท 4,000)
3. แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน (บว.01)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
5. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
7. สำเนาใบรับรองจบ 3 ใบ
8. หลักฐานอื่นเปลี่ยนชือ-นามสกุล ถ้ามี 3 ใบ
9. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4​ ใบ ​
10.ใบรับรองการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้ที่ทำงานใน อปท.)
11.แบบฟอร์มยืนยันการเป็นนิสิต (สำหรับผู้ที่ทำงานใน อปท.)
12.หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้บริหาร หรือหนังสือรับรองตําแหน่งครูผู้ช่วยไมน้อยกว่า 5 ปี (กรณีหลักสูตรบริหารการศึกษาประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ))

กรุณานำส่งเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นเพื่อทำบัตรนักศึกษา
** สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

# คำเตือน:โปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการรับสมัครแจ้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอ่านและกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สามารถพิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียนนำไปยื่นที่ธนาคารที่แจ้งในใบแจ้งเท่านั้นหรือสแกน QR CODE ชำระได้ทันที

# ส่วนค่าเทอมจะชำระหลังจากท่านได้รับรหัสนิสิตเท่านั้น


มีข้อสงสัยติดต่ออาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-2270899
หรือ http://line.me/ti/p/~0852270899
หรือ http://line.me/ti/p/~wtuonline
หรือ http://www.facebook.com/jiraporn.soipimai