ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาตรี


กรอกสมัครเรียนขึ้นทะเบียนออนไลน์เบื้องต้น เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยรับทราบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยตรงหลังจากกรอกสมัครเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียนจากระบบออนไลน์แล้วนำไปชำระที่ธนาคารที่ระบุในใบขึ้นทะเบียนได้เลย​ หรือสามารถชำระ​ตาม QR Code ที่อยู่ในใบสมัคร ได้ทันที
- ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาตรี 3,500 บาทสแกนใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งทาง E-Mail wtujiraporn@gmail.com หรือ ส่งเอกสารในเว็บไชต์ เพื่อให้เจ้าหน้าทำการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เอกสารที่ต้องส่งดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ 1 ใบ
2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียน (ป.ตรี 3,500.- )
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
6. สำเนาใบรับรองจบ 3 ใบ
7. หลักฐานอื่นเปลี่ยนชือ-นามสกุล ถ้ามี 3 ใบ
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4​ ใบ ​
9. ใบเทียบโอน (กรณีใช้วุฒิเทียบโอน) มี 2 ใบ เซ็นชื่ออย่างเดียว รายวิชาทางมหาลัยจะเขียนให้เอง
หลังจากปฏิบัติตาม (ขั้นตอน 1-3 แล้ว) ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดโดยเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกแผ่นดังนี้
1. ใบสมัคร​ที่กรอกด้วยลายมือ 1 ใบ
2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียน (ป.ตรี 3,500.-) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
6. สำเนาใบรับรองจบ 3 ใบ
7. หลักฐานอื่นเปลี่ยนชือ-นามสกุล ถ้ามี 3 ใบ
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
9. ใบเทียบโอน (กรณีใช้วุฒิเทียบโอน) มี 2 ใบ เซ็นชื่ออย่างเดียว รายวิชาทางมหาลัยจะเขียนให้เอง

กรุณานำส่งเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นเพื่อทำบัตรนักศึกษา
** สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000# คำเตือน:โปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการรับสมัครแจ้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอ่านและกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สามารถพิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียนนำไปยื่นที่ธนาคารที่แจ้งในใบแจ้งเท่านั้นหรือสแกน QR CODE ชำระได้ทันที

# ส่วนค่าเทอมจะชำระหลังจากท่านได้รับรหัสนิสิตเท่านั้น


มีข้อสงสัยติดต่ออาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-2270899
หรือ http://line.me/ti/p/~0852270899
หรือ http://line.me/ti/p/~wtuonline
หรือ http://www.facebook.com/jiraporn.soipimai