สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-000548 มือถือ 085-227-0899 e - mail : wtujiraporn@gmail.com