Gallery ภาพ

นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ *ดูงานถ้ำหลวงขุนถ้ำนางนอน * *ดูงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน *

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 8 ระหว่างตำรวจภูธรภาค8กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

บรรยากาศรับปริญญาบัตร

บรรยากาศรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560

บรรยากาศรับปริญญาบัตร

เพิ่มเติมบรรยากาศรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560

บรรยากาศรับปริญญาบัตร

บรรยากาศรับปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร วันที่ 23 พ.ย 2558 เพิ่มเติม

บรรยากาศรับปริญญาบัตร

บรรยากาศรับปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร วันที่ 23 พ.ย 2558

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาเอก ณ สิงคโปร วันที่15-17 พ.ย2558

บรรยากาศห้องเรียนปริญญาเอก

บรรยากาศห้องเรียนปริญญาเอก 23-26 ตุลาคม 2558

การตรวจรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR)

การตรวจรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR)ปริญญาเอก และ ปริญญาโท

ศึกษา/ดูงาน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สุราษฎร์ธานี)

ศึกษา/ดูงาน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สุราษฎร์ธานี) นิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2558

การปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอน วันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2558 ปริญญาเอก

การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE)

การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (QE) ในวันที่ 13 กันยายน 2558

บรรยากาศห้องเรียนระดับปริญญาเอก

บรรยากาศห้องเรียนระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

สานสัมพันธ์พี่น้องชาวเวสเทิร์น ครั้งที่ 7

นิสืตปริญญาเอกดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 7-9 พ.ย.57

นิสืตปริญญาโทดูงานที่จังหวัด น่าน-แพร่ วันที่ 19-22 มิ.ย.57

แสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่เข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี 2557

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท ประจำปี 2557

นิสิตปริญญาโทพบปะสังสรรค์ งานวิศวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

นักศึกษากองทุนกู้ยืมรอสัมภาษณ์ บรรยาการโดยรวม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ครุยวิทยฐานะ

การปฐมนิเทศน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2557

นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2556 ที่ สปป.ลาว

กิจกรรมแนะแนว

นิสืตปริญญาเอกรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

บรรยากาศมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือสินเชื่อเพื่อการศึกษาระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บรรยากาศ การปฐมนิเทศน์นักศึกษาปริญญาเอก 10 สิงหาคม 2556

แสดงความยินดีกับดุษฎบัณฑิตีกิติมศักดิ์

บรรยากาศปฐมนิเทศน์ปริญญาเอก 2/2557 วันที่ 20-23 ก.พ.58